Các trang web poker trực tuyến | liêng-cào tố

Ba công khai

Năm 2023 - 2024

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2023 – 2024 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu:
 2. Công khai tài chính:

Năm 2022 - 2023

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2022 – 2023 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu:
 2. Công khai tài chính:

Năm 2021 - 2022

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2021-2022 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:

1.1

1.2

  1. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu:
 2. Công khai tài chính:

Năm 2020 - 2021

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2020-2021 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ nhà giáo:
 3. Công khai tài chính:

Năm 2019-2020

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2019-2020 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ nhà giáo:
 3. Công khai tài chính:

Các năm trở về trước

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục:
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất:
  2. Đội ngũ nhà giáo:
 3. Công khai tài chính:

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172